หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี 64 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี 64 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-31 10:42:00


ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี 64 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ zoom meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ คณะกรรมการ และนางสาวจิตรานุช เวสา เลขานุการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังกล่าว 

     ในการตรวจประเมินครั้งนี้ มีผลคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดี ซึ่งคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้หลักสูตรได้มีผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษา และสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ณิชาภัทร ธนาศิริยุรัตน์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th