หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ ณ กลุ่มดูแลผู้สูงอายุอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ ณ กลุ่มดูแลผู้สูงอายุอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-01 11:49:16


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ ณ กลุ่มดูแลผู้สูงอายุอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมนักวิจัย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่นภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กลุ่มดูแลผู้สูงอายุอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้การดูแลผู้สูงอายุมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งมีผู้บริหารและนักวิจัยเข้าร่วมในกิจกรรม ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  รองผู้อำนวยการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์  พลอยศรี รองผู้อำนวยการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

6. อาจารย์ ดร.ภานุ พันธปณิธิพงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

7. อาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

8. อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์

9. อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ 

1.  "สถานการณ์ผู้สูงอายุ" โดย นางศิริเนตร์ เตโชกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง และ "การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์"

2. “บทบาทของนักกายภาพบำบัดใน LTC ” โดย ดร.กภ.อัครานี ทิมินกุล

3. “สมรรถภาพปอดในผู้สูงวัยและการออกกำลังกาย ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง” โดย ผศ.ดร.กภ.ณิชานันทน์ ปัญญาเอก อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. “การดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่น” โดย Mr.Yushi Sato (นักกายภาพบำบัดชาวญี่ปุ่น)

5. “การดูแลผู้สูงอายุทางด้าน cognitive function และการดูแลผู้สูงอายุเมืองโทเน่” โดย Prof.Dr.Hideaki Soya (ศาสตราจารย์ประจำ Faculty of Health and Sport Sciences มหาวิทยาลัยทสึคุบะ

ธนัญญา ศานติธรรมกุล : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร / พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th