หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมหารือสร้างความร่วมมือ ด้านงานวิจัย และส่งเสริมงานเผยแพร่องค์ความรู้ กับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมหารือสร้างความร่วมมือ ด้านงานวิจัย และส่งเสริมงานเผยแพร่องค์ความรู้ กับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-10-31 17:33:48

                วันนี้ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมหารือสร้างความร่วมมือ ด้านงานวิจัย และส่งเสริมงานเผยแพร่องค์ความรู้ กับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยโดยได้เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจากสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม โดยประเด็นการประชุมเป็นการร่วมกับหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับและพัฒนานักวิจัยให้มีแหล่งเผยแพร่ผลงานและพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการ โดยการประชุมนี้จะเป็นการร่วมกันร่างแนวทางการร่วมมือกันเพื่อนำไปสู่การเซ็น MOU เพื่อต่อย่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมกับมหาวิทยาลัยต่อไป