หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการทุนวิจัยนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการทุนวิจัยนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-06 07:46:37


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการทุนวิจัยนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2566

     เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และอาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการดำเนินงานพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการทุนวิจัยนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษา (วิทยานิพนธ์: thesis) ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ซึ่งมีนักศึกษาที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าร่วม จำนวนกว่า 20 โครงการ จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาผู้ทำงานวิจัยเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยของนักศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING

วรฤทัย  หาญโชติพันธุ์: รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

ปัญชลิกา ตะเคียนราม /ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th