หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 63 “สถาบันวิจัยและพัฒนา” ผ่านอยู่ในระดับดีมาก
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 63 “สถาบันวิจัยและพัฒนา” ผ่านอยู่ในระดับดีมาก

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-08 20:37:07


ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 63 “สถาบันวิจัยและพัฒนา” ผ่านอยู่ในระดับดีมาก

   วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม อดีตรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภาสถาปนิก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยได้คะแนน 5.00 ในด้านองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในการประเมินคุณภาพฯ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินในทุกปีนั้น จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีคุณภาพและปรับปรุงให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th