หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-08 20:19:40


ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

            วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นวาระสำคัญเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ การพิจารณาแผนรับนักศึกษาปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 การพิจารณากิจกรรมและเกณฑ์การปันส่วน เพื่อการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่อยผลผลิต ปีงบประมาณ 2563 การพิจารณาเกณฑ์รางวัลหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการพิจารณาอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา รอบ 14/2563 และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง