หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงทบทวนการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ใหม่)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงทบทวนการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ใหม่)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-03-09 18:02:38


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงทบทวนการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ใหม่)

     วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ประชุมชี้แจงทบทวนการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ (กพร.) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ใหม่) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการปฏิบัติราชการทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด ซึ่งมีผู้บริหารและตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน กพร. ของหน่วยงานคณะ วิทยาลัย และศูนย์การศึกษาเข้าร่วม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

#SSRU#IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th