หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-08 13:51:19


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

     วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพกำกับดูแลตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งมีผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงตัวชี้วัด การถ่ายทอดตัวชี้วัด พร้อมค่าเป้าหมายลงสู่หน่วยงาน อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยในการประชุมดังกล่าว ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร/พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th