หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาและต่อยอดการบูรณาการงานวิจัยและการนำองค์ความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาและต่อยอดการบูรณาการงานวิจัยและการนำองค์ความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-01-09 17:17:14


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาและต่อยอดการบูรณาการงานวิจัยและการนำองค์ความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน

     เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยทีมผู้ร่วมโครงการวิจัย ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจหอยดอง กำไรทอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสมจิตต์ เทพกร ประธานกลุ่มวิสาหกิจหอยดอง กำไรทอง ผู้นำชุมชน และกลุ่มชาวบ้านในเขตพื้นที่ให้การต้อนรับ เพื่อร่วมพูดคุยถึงปัญหาและความต้องการในพื้นที่ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และนักวิจัยให้กับชุมชน  เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ซึ่งในการลงพื้นที่ดังกล่าวมีทีมผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร คณะศิลปกรรมศาสตร์

7. อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์

8. อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

9. อาจารย์อทิตยา บัวศรี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10. อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th