หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-09 15:51:47


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)

      วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 และในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธาน พร้อมด้วยรศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรมวดี คฤหเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง อาจารย์จารีวัลย์ เทียนจีน และรองศาสตราจารย์ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมที่สำคัญ เรื่อง การรายงานโครงการวิจัยที่ได้รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2565 การพิจารณาโครงการวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุม (Full board) และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

กนกพร เล็กซุง : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th