หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-09 16:40:41


     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566


ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. โดยหน่วยงานต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.
ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ >>> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11659สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
ข้อมูลด้านในงานระบบ NRIIS (:) กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612
ข้อมูลด้านทุนวิจัย :    
> กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 423, 424, 06 5950 9841 (นางสาวสวนีย์ / นางสาวขนิษฐา / นางสาวภรรทรทร)
> กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โทรศัพท์ 0 2039 5542, 09 6058 7383 (นางสาวสุนทราภรณ์ / นางสาวจารุณัฐ / นางสาวกนกวรรณ)|
#วช. # สป.อว.