หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หารือแนวทางการดำเนินการ ภายใต้เครือข่าย RAIN FOR THAILIND FOOD VALLY มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หารือแนวทางการดำเนินการ ภายใต้เครือข่าย RAIN FOR THAILIND FOOD VALLY มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-03-09 18:02:45


            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หารือแนวทางการดำเนินการ ภายใต้เครือข่าย RAIN FOR THAILIND FOOD VALLY  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

          วันที่ 9 มีนาคม 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์ อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา    ประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นางภาวิณี  รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย นางพีระยา สมชัยยานนท์  ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร  นางสาวสุกัญยา ห้วยทราย หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ นายผดุงศักดิ์ แจ้งดี นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และนางสาวสาธิดา ปั้นทอง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ (ภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน)  ในการดำเนินโครงการ “การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหาร        

เชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย” ภายใต้เครือข่าย  RAIN FOR THAILAND FOOD VALLY   เพื่อการพัฒนากระบวนการและกลไกการผลิตวัตถุดิบอาหาร  สู่การยกระดับมาตรฐานอาหารที่ปลอดภัย ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : รายงาน/ข้อมูล

ทัตพงศ์  เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU#IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

____________________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th