หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-25 18:55:55

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     วันนี้ 23 ก.ย. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อถ่ายทอดแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโครงการข้างต้น และสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการดำเนินงานประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมวางแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับตำบล 2) กิจกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 3) กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและครอบครัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 4) กิจกรรมประเมินผลการดำเนินการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งผลลัพธ์จากโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและครัวเรือนที่ยากจน (ไม่พ้นเส้นเกณฑ์ความยากจน) ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และตำบลที่ดำเนินการมีฐานข้อมูลชุมชน นวัตกรรมชุมชน ผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรในชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เจนจิรา ชินวงษ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th