หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมกล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยน หารือความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ กับคณะทำงานจาก Times Higher Education (THE)
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมกล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยน หารือความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ กับคณะทำงานจาก Times Higher Education (THE)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-17 11:00:39

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมกล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยน หารือความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ กับคณะทำงานจาก Times Higher Education (THE) ซึ่งร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการติดตามผลลัพธ์ของนักศึกษาในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Student SDG Outcome Monitoring System) พร้อมกับคณะทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการรับการสัมภาษณ์กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย

๑. กลุ่มกองพัฒนานักศึกษา

๒. กลุ่มกองบริการการศึกษา

๓.กลุ่มคณาจารย์

๔. กลุ่มนักศึกษา

- ปวีณา ศรีบุญเรือง : ภาพ

- จุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว : ภาพ/รายงาน

www.ssru.ac.th

www.ird.ssru.ac.th

#ssru#สถาบันวิจัยและพัฒนา