หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับชาติ > การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เรื่อง แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เรื่อง แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-17 13:40:01

The 8th CAS National and International Conference and E-san relations Education administration Conference 12th: “Higher Education’s Move and Trend to Combat COVID-19” (CASNIC & ESEC 2020) การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เรื่อง แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19

Event Date : 2020-11-07

Submission Deadline : 2020-09-30

Venue : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

Website : http://www.grad.cas.ac.th

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เรื่อง "แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19" จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน นำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญนี้ และได้กำหนดนโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพ (Quality First) โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนา

 

ขอบเขตงานวิจัยที่เปิดรับให้นำเสนอ

[ED] การศึกษา

[HE] วิทยาศาสตร์สุขภาพ

[ES] วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

[HS] มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

[BE] บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

[LI] นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

[ESEC] บริหารศึกษา (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา) งานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12

Organized by : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ (Graduate School/College of Asian Scholars Khon Kaen/E-san relations Education administration Conference)


ข้อมูลจาก http://www.conferenceinthai.com/eventdetail/2405