หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับชาติ > การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-17 14:32:19

The 43rd Electrical Engineering Conference (EECON-43) การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43

Event Date : 2020-10-28 - 2020-10-30

Submission Deadline : 2020-06-12

Venue : โรงแรมท็อปแลนด์, จังหวัดพิษณุโลก

Website : https://eecon43.nu.ac.th/

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference หรือ EECON) เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้นำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยและประสบการณ์ระหว่างกัน การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้านี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสามัญ ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสมทบและคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมจากสถาบันที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในแต่ละปี การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

สาขาของบทความ

- ไฟฟ้ากำลัง (PW)

- การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DS)

- อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PE)

- โฟโตนิกส์ (PH)

- ไฟฟ้าสื่อสาร (CM)

- วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BE)

- ระบบควบคุมและการวัดคุม (CT)

- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CP)

- อิเล็กทรอนิกส์ (EL)

- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า (GN)

Organized by : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ข้อมูลจาก http://www.conferenceinthai.com/eventdetail/2304