หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564
ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-09 18:30:50

ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประกาศสนับสนุนทุน ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 กรกฎาคม 2564 ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 23 กรกฎาคม 2564

สมัครออนไลน์ เปิด 10-23 ก.ค. 2564

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีแนวคิดการพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานยื่นข้อเสนอโครงการ

ดาวน์โหลดประกาศสนับสนุนทุน ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 คลิก

เอกสารให้โหลด รายละเอียดดังนี้ 

  1. ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง เปิดรับโครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชุนเป็นฐาน ปี 2564 คลิก
  2. แบบเสนอโครงการ “ทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชุนเป็นฐาน” คลิก
  3. กรอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ คลิก
  4. ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด คลิก

ดาวน์โหลดประกาศ