หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามและผลักดันกิจกรรมการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามและผลักดันกิจกรรมการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-03-15 15:38:59

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามและผลักดันกิจกรรมการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2

               เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ เป็นประธานจัดประชุมติดตามและผลักดันกิจกรรมการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ และโครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ระดับหน่วยงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการในการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้รับทราบ

                ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงการผลักดันให้กับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ในไตรมาสที่ 2 และนำแนวทางไปปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

Download