หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับชาติ > การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (รูปแบบออนไลน)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (รูปแบบออนไลน)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-17 14:02:45

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (รูปแบบออนไลน)

Event Date : 2020-12-17

Submission Deadline : 2020-10-31

Venue : การประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ (online conference)

Website : http://www.ili.rmutt.ac.th/

ด้วยกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 แห่ง ซึ่งมีภารกิจในการผลิตครูอาชีวศึกษาและพัฒนาคุณภาพของครูอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การบริหารจัดภารกิจดังกล่าวนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง ให้บรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ตระหนัก
และเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะของครูอาชีวศึกษาในด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (The 4th National Conference on Innovation for Learning and Invention 2020 : ILI 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งผู้สนใจอื่น ๆ  ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายวิจัยในอนาคตต่อไป

โดยการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งนี้ได้มีการแบ่งหัวข้อการประชุมออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่

1. นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ เป็นผลงานของอาจารย์ นักวิจัยที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน
2. การวิจัยในชั้นเรียนทางอาชีวศึกษา/ การวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาและอาชีพ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา หรือแก้ปัญหาผู้เรียนในชั้นเรียน
3. IT, ICT และ e-Learning เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อ IT, ICT และ e-Learning
4. ผลงาน Project นักเรียน/นักศึกษา เป็นชิ้นงาน หรือสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียน นักศึกษาได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี
5. ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และ E-PLC เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาผู้เรียน
6. การวิจัยทางการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Organized by : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ข้อมูลจาก http://www.conferenceinthai.com/eventdetail/2398