หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววารสาร > แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 1
แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-01 11:24:11

แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 1

                           IRD Journal Recommend

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแนะนำวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR

---------------------------

สำหรับเดือนมิถุนายนนี้ขอแนะนำ 6 วารสาร ในกลุ่มสาขา 6 สาขา

1.กลุ่มสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ชื่อสารสาร : Journal of Mekong Societies

Link : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/index

index : Scopus, SJR Q1

.

2.กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อสารสาร : ScienceAsia

Link : http://www.scienceasia.org/

index : Scopus, SJR Q2

.

3.กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อวารสาร : International Journal of Child Care and Education Policy

Link : https://ijccep.springeropen.com/

index : Scopus, SJR Q2

.

4.กลุ่มสาขา ศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อวารสาร : Journal of Mekong Societies

Link : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/index

index : Scopus, SJR Q1

.

5.กลุ่มสาขา ครุศาสตร์

ชื่อวารสาร : rEFLections

Link : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/reflections/index

index : Scopus, SJR Q2

.

6.กลุ่มสาขา การจัดการโลจิติกส์และบริหารธุรกิจ

ชื่อวารสาร : Kasetsart Journal of Social Sciences

Link : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss

index : Scopus, SJR Q2

.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ประชาสัมพันธ์วารสารระดับนานาชาติ เดือนมิถุนายน

#IRDSSRU

#SSRU

#Journal

#Recommend

#Scopus

#SJR

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน/ออกแบบ

พงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย : ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th