หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววารสาร > แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1
แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-02 11:18:30


แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1

                           IRD Journal Recommend

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแนะนำวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR

---------------------------

สำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ขอแนะนำ 6 วารสาร ในกลุ่มสาขา 6 สาขา

1.กลุ่มสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ชื่อสารสาร : Indonesian Journal of Applied Linguistics

Link : https://ejournal.upi.edu/index.php/IJAL

index : Scopus, SJR Q2

.

2.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อสารสาร : Journal on Mathematics Education

Link : http://jme.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jme

index : Scopus, SJR Q2

.

3.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อวารสาร : Healthcare Informatics Research

Link : https://e-hir.org/

index : Scopus, SJR Q2

.

4.กลุ่มสาขาศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อวารสาร : Journal of Urban Culture Research

Link : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JUCR/index

index : Scopus, SJR Q1

.

5.กลุ่มสาขา ครุศาสตร์

ชื่อวารสาร : TESOL International Journal

Link : https://www.elejournals.com/tesol-international-journal/

index : Scopus, SJR Q1

.

6.กลุ่มสาขา การจัดการโลจิติกส์และบริหารธุรกิจ

ชื่อวารสาร : Asian Academy of Management Journal

Link : https://ejournal.usm.my/aamj/index

index : Scopus, SJR Q3

.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ประชาสัมพันธ์วารสารระดับนานาชาติ เดือน พ.ค..xlsx

#IRDSSRU

#SSRU

#Journal

#Recommend

#Scopus

#SJR

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

พงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย : ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th