หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววารสาร > แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 1
แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-04 16:17:33


แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 1

                           IRD Journal Recommend

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแนะนำวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR

---------------------------

สำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ขอแนะนำ 5 วารสาร ในกลุ่มสาขา 5 สาขา

1.กลุ่มสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ชื่อสารสาร : Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning

Link : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nakhara

index : Scopus, SJR Q2

.

2.กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อสารสาร : Tropical Natural History

Link : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tnh

index : Scopus, SJR Q2

.

3.กลุ่มสาขา ศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อวารสาร : Humanities, Arts andSocial Sciences Studies

Link : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/hasss/index

index : Scopus, SJR Q3

.

4.กลุ่มสาขา ครุศาสตร์

ชื่อวารสาร : Kasetsart Journal of Social Sciences

Link : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss

index : Scopus, SJR Q2

.

5.กลุ่มสาขา การจัดการโลจิสติกส์และบริหารธุรกิจ

ชื่อวารสาร : ABAC Journal

Link : http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/index

index : Scopus, SJR Q1

.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : รายงานการประชาสัมพันธ์วารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ก.ค. 2565.xlsx

#IRDSSRU #SSRU #Journal #Recommend #Scopus #SJR

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน /ออกแบบ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th