หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
ประกาศทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-03-03 11:38:30

รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มการรับรองว่าจะได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
DOWNLOAD
2.คู่มือการใช้ระบบ RISDOWNLOAD
3.ปฏิทินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติDOWNLOAD
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัย 2566DOWNLOAD
5. หนังสือยินยอมเป็นผู้เขียนร่วมบทความ (ภาษาอังกฤษ)DOWNLOAD