หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววารสาร > แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 1
แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-19 11:11:43

แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 1

IRD Journal Recommend

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแนะนำวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR

---------------------------

สำหรับเดือนตุลาคมนี้ขอแนะนำ 6 วารสาร ในกลุ่มสาขา 6 สาขา

1.กลุ่มสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ชื่อสารสาร : Kasetsart Journal of Social Sciences (Thailand)

Link : https://kjss.kasetsart.org/home.aspx

index : Scopus, SJR Q2

2.กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อสารสาร : Materials Science for Energy Technologies (China)

Link : https://www.keaipublishing.com/en/journals/materials-science-for-energy-technologies/

index : Scopus, SJR Q1

3.กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อวารสาร : Sports Medicine and Health Science (China)

Link : https://www.keaipublishing.com/en/journals/sports-medicine-and-health-science/

index : Scopus, SJR Q2

4.กลุ่มสาขา ศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อวารสาร : Journal of Mekong Societies (Thailand)

Link : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/index

index : Scopus, SJR Q1

5.กลุ่มสาขา ครุศาสตร์

ชื่อวารสาร : Research and Practice in Technology Enhanced Learning (Singapore)

Link : https://telrp.springeropen.com/

index : Scopus, SJR Q1

6.กลุ่มสาขา การจัดการโลจิสติกส์และบริหารธุรกิจ

ชื่อวารสาร : Operations and Supply Chain Management (Indonesia)

Link : https://journal.oscm-forum.org/

index : Scopus, SJR Q2

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ :  รายงานการประชาสัมพันธ์วารสารระดับนานาชาติ

#SSRU #IRDSSRU #Journal #Scopus #SJR

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th