หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท. Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท. Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-28 10:02:10


งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท.

          บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 - 24 มกราคม 2564

แผนงานริเริ่มสำคัญ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”

- กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 - 21 มกราคม 2564

ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอ ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด

สามารถศึกษาประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

ลิงค์ประกาศของ กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6351

ลิงค์ประกาศของ แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6352


#โปรแกรมที่13

#ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#LocalEnterprises

#หน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่

#NXPO

#สอวช

#PMUA

#บพทบพท.