หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศทุนวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศทุนวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-01-13 15:12:58

รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 2566
DOWNLOAD
2. รายชื่ออาจารย์สายวิชาการที่เข้าปฏิบัติตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 - สิงหาคม 2565DOWNLOAN
3. ปฏิทินทุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่DOWNLOAD
4. แบบฟอร์มการส่งรายชื่อของคณะ
5.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบรายได้มหาวิทยาลัย)DOWNLOAD
6. คู่มือการใช้งานระบบ RISDOWNLOAD
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัย 2566DOWNLOAD