หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)
ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-02 15:54:12

ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)

---------------------------

คุณสมบัติของผู้รับทุนและเงื่อนไข

1.ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบันการศึกษา/ สถาบันวิจัย/ หน่วยงานภาครัฐ/ หน่วยงานเอกชน

2.งบประมาณของโครงการขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ

---------------------------

การส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

เว็บไซต์ : http://nriis.nrct.go.th/

โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่ บพข. กำหนด

ทั้ง file word และ pdf ในระบบ

.

โดยสามารถ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ บพข. ได้ที่

เว็บไซต์  : https://pmuc.or.th/

ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติมได้ที่ : คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข ใช้สำหรับประกาศ Call 66 รอบ 1.pdf

                                                 แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. สำหรับ Call 66 รอบ 1.docx

                                                 ประกาศ Call Proposal 66 รอบ 1.pdf

                                                 เอกสารประกอบ TRL V2.xlsx

---------------------------

ตั้งแต่ วันพฤหัสที่ 28 เมษายน ถึงวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

(ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)

---------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-109-5432 ต่อ 871-898

Email: pmuc@nxpo.or.th

#PMUC

#NRIIS

#NRCT

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) : ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th