หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-04 12:04:33


วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

ตั้งแต่ 8 สิงหาคม – 6 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.

หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายใน 13 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.

---------------------------

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4) การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและ อย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

     แผนงาน 23 (P23) ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนา     เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน

     แผนงานย่อย (N48) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)

ส่งข้อเสนอผ่านระบบ : https://nriis.go.th/

การยื่นข้อเสนอไปยัง JSPS สำหรับฝ่ายญี่ปุ่น : https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/call.html

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11591

---------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 204  

E-mail : kanruethai.r@nrct.go.th

#SSRU #IRDSSRU #NRCT #NRIIS

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th