หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-06 13:21:51

ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

---------------------------

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ ภายใต้

  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

---------------------------

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.

นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS

ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS

ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

.

การประกาศผลการพิจารณา

วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทาง

เว็บไซต์ : www.nrct.go.th และ https://nriis.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 2.ขอบเขตการวิจัย P9

                                               3.ขอบเขตการวิจัย P11

                                               4.ขอบเขตการวิจัย P12

                                               5.ขอบเขตการวิจัย P14

                                               6.ขอบเขตการวิจัย P15

                                               7.ขอบเขตการวิจัย P16 

                                               8.ขอบเขตการวิจัย P17

                                               9.ขอบเขตการวิจัย P21

---------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

196 Phaholothin Rd. Chatujak Distric,
Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-1370 ถึง 9 และ 0-2561-2445
FAX : 0-2579-2289
e-mail : pr@nrct.go.th

.

#TSRI

#MHESI

#NRCT

#NRIIS

.

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) : ข้อมูล/ออกแบบ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th