หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund 2567) ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 18 ก.ย. 65
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund 2567) ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 18 ก.ย. 65

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-17 15:49:41

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund 2567)

เดิมตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 18 ก.ย. 65 เป็น วันที่  17 ส.ค. - 9 ก.ย. 65

---------------------------

ภายใต้เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 8 พื้นที่

1.กรุงเทพมหานคร (เขตดุสิต) 

2.นครปฐม 

3.อุดรธานี 

4.ระนอง

5.สิงห์บุรี

6.อ่างทอง 

7.สมุทรสงคราม

8.กาญจนบุรี

ภายใต้ 4 แผนงาน

         แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาและยกระดับการผลิต การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ใหม่ สู่การเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการด้านนวัตกรรมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่าสร้างความยั่งยืน เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

         แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาเมืองน่าอยู่เชื่อมโยงการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และ SMEs ในระบบเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์ม

         แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม สู่การพลิกโฉมที่ระบบ (System-based Transformations) เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต

         แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จำเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ

โดยสอดคล้องตาม IMPACT PATHWAY


สามาถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ทีลิงค์ : https://shorturl.asia/Bqb1G

---------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ (แอน)

โทร : 02-160-1341 - 46 ต่อ 12

E-mail : Chutima.te@ssru.ac.th


#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา


พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

_______________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th