หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศ บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership)
ประกาศ บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-15 10:32:51


ประกาศ บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership)

---------------------------

            เป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในสาขาที่มีความสำคัญต่อประเทศ โดยเฉพาะด้าน อุตสาหกรรมด้านเกษตร อาหาร การแพทย์ พลังงานและสารเคมีมูลค่าสูง ดิจิทัล Metaverse วัสดุมูลค่าสูง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจหมุนเวียนระบบคมนาคมสมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีลักษณะของโครงการเป็นกระบวนการ

            เลือกรับเทคโนโลยี (Technology Absorption) และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี

(Technology Transfer) ผ่านความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายนานาชาติ นำไปสู่การพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์

---------------------------

เกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้น

  •          - เป็นโครงการที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Technology Readiness Levels; TRL) ระดับ 4 ขึ้นไป
  •          - มีการร่วมสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ ตามเกณฑ์ บพข.
  •          - มีการร่วมมือ และ/หรือการร่วมสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานและภาคเอกชนในต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้รับทุน

  •          - ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบันการศึกษา/ สถาบันวิจัย/ หน่วยงานภาครัฐ/ หน่วยงานเอกชน
  •          - หัวหน้าโครงการ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่ดำเนินการวิจัย มีความพร้อมในด้านเวลาที่จะดำเนินโครงการ
  •             วิจัยให้สำเร็จภายในระยะเวลาของโครงการที่เสนอ และไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัย               ต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

* เปิดรับข้อเสนอวันที่ 13 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2565 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)

ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติมได้ที่ : คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข ให้สำหรับประกาศ Call 66 รอบ 1

                                                 แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข สำหรับ Global Partnership ปี 2566

                                                 ประกาศ PMU ข้อเสนอโครงการ Global Partnership ปี 2566

                                                 เอกสารประกอบ

---------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ดร.พิชชา สิงหพันธุ์

โทร : 02-109-5432 ต่อ 890

E-mail : pitcha.sin@nxpo.or.th

.

ดร.ภัทรานิษฐ์ ตรีเพ็ชร์

โทร : 02-109-5432 ต่อ 894

E-mail : phattanit.tri@nxpo.or.th

.

#PMUC #NXPO #บพข #สอวช #NRIIS

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

บพข. : ออกแบบ/ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th