หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฏหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฏหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-27 13:58:19

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------

หัวข้อ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฏหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

.

คุณสมบัติ 

     • เป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา หรือนักวิชาการอิสระ ในสาขาวิชานิติศาสตร์และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฏหมายมหาชน โดยมีผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ

     • เป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา หรือนักวิชาการอิสระ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์โดยมีประสบการณ์วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ประกาศให้ทุน และมีผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ

---------------------------

งบประมาณวิจัย 500,000 บาท 

ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565

.

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ : https://library.parliament.go.th/.../research-download...

---------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร 

โทร : 0 2242 5900 – 5761

E-mail : research2062@gmail.com

.

#NALT

#หอสมุดรัฐสภา

#สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th