หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ขอแจ้งการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอแจ้งการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-03 15:44:31


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอแจ้งการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------

ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2 (30%)  

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2565 

พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขในสัญญา ดังนี้

     1. ไฟล์รวมเล่มร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

     2. บทความวิจัยจากงานวิจัยนี้

     3. แบบฟอร์มและหลักฐานการผ่านการตีพิมพ์ หรือได้รับการตอบรับว่าจะได้รับการตีพิมพ์ ลงวารสารวิชาการในระดับ ชาติ/นานาชาติ หรือหลักฐานการขอรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการได้ส่งบทความเข้ารับการตีพิมพ์ในวารสารและอยู่ระหว่างการพิจารณา

     4. แบบฟอร์มรายงานการเงิน งวดที่ 1 (70%)

     5. ไฟล์หลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) จำนวนเงินตามยอดเงิน งวดที่ 1 (70%)

---------------------------

ผ่านระบบงานวิจัยออนไลน์ (RIS) ที่ :

: http://ris.ssru.ac.th 

โดยไม่ต้องส่งเล่มปกแข็ง  

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

พัขร กิ่งก้าน : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th