หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ขอแจ้งการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ (R2R) ของมหาวิทยาลัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
ขอแจ้งการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ (R2R) ของมหาวิทยาลัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-04 15:24:50สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ขอแจ้งการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ (R2R) ของมหาวิทยาลัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565

---------------------------

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี 

      กรณีที่ 1 นักวิจัยที่จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดให้นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เพื่อเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย งวด 1 (100%) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขในสัญญา ดังนี้

     1. ไฟล์รวมเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 5 บทในรูปแบบไฟล์ pdf.

     2. แบบฟอร์มรายงานการเงินร้อยละ 100

     3. ไฟล์หลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ร้อยละ 100

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรฯ ในสังกัดของท่าน/นักวิจัย ดังรายชื่อ

ที่แนบส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เอกสารหมายเลข 1 - 3 และให้ท่านใส่ข้อมูลหมายเลขบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ ในระบบ RIS ของท่าน เพื่อเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยงวด 1 (100%) ให้แก่นักวิจัยต่อไป

      กรณีที่ 2 นักวิจัยที่จัดคำรับรองการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) (ทุนส่วนตัว/ทุนหน่วยงาน) 

กำหนดให้นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือก่อนถึงรอบประเมินภาระงาน รอบที่ 2/2565 พร้อมส่งเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไข ส่งไฟล์รวมเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๕ บทในรูปแบบไฟล์pdf.

ส่งรายงาน ผ่านระบบงานวิจัยออนไลน์ (RIS) http://ris.ssru.ac.th เท่านั้น 

ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/.../11sSp9pe_WD0cXZ...

---------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ (แอน)

โทร : 083-429-7131

E-mail : Chutima.te@ssru.ac.th

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

 Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th