หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-19 16:25:06สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย 

ครั้งที่ 1/2565

     วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่าย ประกอบด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคณะกรรมการเครือข่ายหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีประเด็นวาระสำคัญ เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการวิจัย “การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้ RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย การรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการย่อย ครั้งที่ 1 (รอบ 2 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย การแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเพื่อการจัดทำแผนงานวิจัย RAINS for Thailand Food Valley ในปีงบประมาณ 2566 และวาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU#IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th