หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ติดตามการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการสร้างบ้านผึ้งเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มปริมาณของผลผลิต สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทย โดยสร้างฐานให้ความรู้ใหม่ในพื้นที่ขยายผลจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ติดตามการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการสร้างบ้านผึ้งเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มปริมาณของผลผลิต สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทย โดยสร้างฐานให้ความรู้ใหม่ในพื้นที่ขยายผลจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-23 09:33:52

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ติดตามการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการสร้างบ้านผึ้งเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มปริมาณของผลผลิต สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทย โดยสร้างฐานให้ความรู้ใหม่ในพื้นที่ขยายผลจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดระนอง

     วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และคณะ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ติดตามการดำเนินงานโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” สำหรับผู้ที่ได้รับทุน SIDUP-Isan-South ประจำปี 2565 ในโครงการนวัตกรรมการสร้างบ้านผึ้งเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มปริมาณของผลผลิต สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทย โดยสร้างฐานให้ความรู้ใหม่ในพื้นที่ขยายผลจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดระนอง โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ผู้ใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.), เกษตรจังหวัดระนอง, เกษตรอำเภอเมืองระนอง, เกษตรตำบลราชกรูด และศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง เข้าร่วมในกิจกรรม ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์

2.อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี 

3.นางธัญลักษณ์ กำเหนิดฤทธิ์ 

4.นายอำนวย แออุดม

5.นายภมรรัตน์ แย้มจรัส

6.ด.ต.สมนึก โมราศิลป์

7.นายตะวัน นาคฤทธิ์

8.ดร.วัลลภ ใหญ่ยิ่ง

9.นายชยุต เลียนกาญจนากร

10.นายกรีฑา  ทิพย์จันทร์

11.นายอรุณ  หอมหยก

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์/อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU #NIA

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th