หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ขอแสดงความยินดีนักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการหน่วยขับเคลื่อน นวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ขอแสดงความยินดีนักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการหน่วยขับเคลื่อน นวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-29 16:28:18สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ขอแสดงความยินดีนักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการหน่วยขับเคลื่อน นวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบนประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”

        ตามที่หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน SIDUP-Isan-South ได้ดำเนินการจัดการนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุน พร้อมกลุ่มผู้ใช้นวัตกรรม ประจำพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบนประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยผู้ขอรับทุนได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาผลงานนวัตกรรมนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนผลงานนวัตกรรมเพื่อ สังคม โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำ พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบนประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อเศรษฐกิจฐานราก” โดยมีนักวิจัยภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 โครงการได้แก่ 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

        โครงการ : นวัตกรรมการสร้างบ้านผึ้ง เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มปริมาณของผลผลิต สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทย โดยสร้างฐานให้ความรู้ใหม่ในพื้นที่ขยายผลจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดระนอง

2.อาจารย์ณยศ กุลพานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

        โครงการ : นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ  

 ผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดระนอง

3.อาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

        โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ Kombucha จากดอกทองกวาว เพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุดรธานี

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน /ออกแบบ

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th