หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการค้นหานักวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการค้นหานักวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-30 16:38:47


โครงการค้นหานักวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

---------------------------

     หลักการและเหตุผล ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและ พัฒนาเล็งเห็นแล้วว่า นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และสาขาของตนเอง และมีเครือข่ายการดำเนินการ โครงการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเป็นการร่วมกันบูรณาการงานวิจัยที่จะสามารถต่อยอดจากองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ในชุมชน ให้เกิดมิติด้านการพัฒนาชุมชน หรือสังคม จากงานวิจัย และให้เกิดการบูรณาการในภาค นักวิจัย ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

     สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงจัดโครงการค้นหานักวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการ พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายนักวิจัย สู่การบูรณาร่วมในภาคส่วนต่างๆ และบูรณาการศาสตร์ งานวิจัยสู่การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดมิติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัย

---------------------------

เพื่อพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมพร้อมใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน หรือสังคมในวงกว้าง

เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัย สู่การบูรณาการร่วมในภาคส่วนต่างๆ 4. เพื่อบูรณาการศาสตร์งานวิจัยสู่การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 3. ประเภทที่เปิดรับ กลุ่มที่ 

   1. นักวิจัยหน้าใหม่ที่มีนวัตกรรม (ประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยงบประมาณ แผ่นดิน) 

   2. นักวิจัยที่มีเครือข่ายร่วมดำเนินงานกับ ภาครัฐ หรือ ภาคอุตสาหกรรม หรือ ภาคเอกชน 

   3. ทีมวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์ทีมละ 5 คน (บูรณาการอย่างน้อย 3 ศาสตร์)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ - เป็นนักวิจัยที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - เป็นนักวิจัยที่สามารถพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างผลงานนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือมีเครือข่ายร่วมดำเนินงานกับ ภาครัฐ หรือ ภาคอุตสาหกรรม หรือ มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ - สามารถเข้าร่วมโครงการ หรือ การฝึกอบรม ตามวัน เวลา ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด - สามารถร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ - สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้

---------------------------

กำหนดการ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้-30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

---------------------------

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้-30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่

http://training.ird.ssru.ac.th/project/index.php/course/eventdetail/46/-/2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-160-1341-5 ต่อ 12 คุณชุติมา ธีรสุวรรณ

---------------------------

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ออกแบบ/ข้อมูล

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

 Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th