หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2565 (2022 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2565 (2022 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-31 13:23:38


ประกาศ รับข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2565 (2022 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) 

---------------------------

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับแจ้งจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง การให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2565 (ค.ศ. 2022) โดยเป็นทุนทำวิจัยระยะสั้น 6 – 12 เดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

---------------------------

ขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาใบสมัครตามที่ NRF กำหนด ดังนี้ 

1.ผู้สมัครติดต่อนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (Korean host researcher) ด้วยตนเองและขอหนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)

2.เอกสารในการขอรับทุน ตัวจริง 1 (หนึ่ง) ชุด พร้อมสำเนา 1 (หนึ่ง) ชุด รวมเป็น 2 (สอง) ชุด ดังนี้

    2.1  ใบสมัครตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่ NRF กำหนด Program Announcement [Annex 1, 2 และ 3] พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร ใน Annex 2 ข้อ 21 หัวข้อย่อย 1 และ 2 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ วช. พิจารณาลงนามในฐานะหน่วยงานเสนอชื่อผู้ขอรับทุน (Nominating Authority)

    2.2 เอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินการในสาธารณรัฐเกาหลี ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ พิมพ์เป็นภาษาไทย (ระบุชื่อและหน่วยงานของนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และงานที่จะทำ)

    2.3 หนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)

3.หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารในข้อ 2 มายัง วช. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ วช. ลงนามรับรองใบสมัครในฐานะหน่วยงานเสนอชื่อของประเทศไทย (Nominating Authority) ซึ่งทาง NRF แต่งตั้ง

4.วช. นัดหมายส่งใบสมัครคืนแก่ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณา วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครขอรับทุนและจะทำลายเอกสารดังกล่าว

5.ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. ส่งใบสมัครซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย วช. ไปยังนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทางออนไลน์ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เนื่องจาก host เกาหลี จะเป็นผู้มีอำนาจในการส่งใบสมัครให้ NRF

---------------------------

การพิจารณาใบสมัคร
NRF จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ วช. และนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทราบในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2565

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.nrct.go.th/ 

---------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม วช.

โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 211 

อีเมล pattranit.v@nrct.go.th

.

#NRCT

#NRF

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม วช. : ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th