หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ อพ.สธ. > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-01-13 15:29:31

           

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์ ให้สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีกำหนดการจัดโครงการ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น

          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเรียนเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานคุณชุติมา ธีรสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒–๑๖๐ –๑๓๔๓ ต่อ ๑๒ หรือ ๐๘๓-๔๒๙-๗๔๓๑


รายชื่อผู้ที่ต้องเข้าอบรม Click

กำหนดการ Click