หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับชาติ > การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 39 ประจำปี 2564
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 39 ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-17 14:17:05

The 39th Conference of Industrial Engineering Network 2021 การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 39 ประจำปี 2564

Event Date : 2021-05-05 - 2021-05-07

Submission Deadline : 2021-01-08

Venue : โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อ.เมือง จ.สงขลา

Website : https://ienetwork2021.rmutsv.ac.th

 

Conference Theme “Smart Industrial Engineering: Forwards to the Sustainability for Industry 4.0”

โดยวัตถุประสงค์เพื่อ….

1.เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการและเผยแพร่ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ

2.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ

3.เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของคณาจารย์และนักวิจัยกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย ได้มีส่วนร่วมและประสบการณ์ในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ

 

หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Production and Operations Management

Supply Chain and Logistics Management

Operations Research, Optimization and Decision Support Systems

Manufacturing Technology

Quality Engineering

Work Study, Ergonomics, Safety and Plant Design

Metallurgy, Materials and Welding Application

Automation, Artificial Intelligence and Big Data

Other Related Topics

Organized by : สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ข้อมูลจาก http://www.conferenceinthai.com/eventdetail/2399