หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > โครงการบูรณาการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ปี 2567 – 2570
โครงการบูรณาการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ปี 2567 – 2570

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-23 16:15:35


          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหน่วยปฏิบัติการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดระนอง ได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนบูรณาการงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ พ.ศ.256๗ – 2570 กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และ   ๑3 ธันวาคม 2564 ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเปิดรับข้อเสนอโครงการบูรณาการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ปี 256๗ – 2570 นั้น

          สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งรายละเอียดลักษณะโครงการ ที่เสนอขอรับทุนและปฏิทินการดำเนินงาน ให้ท่านทราบดังนี้

          ๑. แผนบูรณาการงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐

             ๑.๑ เอกสารประกอบการในการเขียนข้อเสนอโครงการ

               ๑.๑.๑  ประเด็นสำคัญของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ในการพัฒนาภาคใต้ (เอกสารแนบหมายเลข ๑)

               ๑.๑.๒  ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน  (เอกสารแนบหมายเลข ๒)

               ๑.๑.๓  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น (เอกสารแนบหมายเลข ๓)

               ๑.๑.๔  ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย (เอกสารแนบหมายเลข ๔)

               ๑.๑.๕  ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  (เอกสารแนบหมายเลข ๕)

               ๑.๑.๖  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ  (เอกสารแนบหมายเลข ๖)

               ๑.๑.๗ หลักเกณ์การประเมินข้อเสนอโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารแนบหมายเลข ๗)

          ๒. เป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ๑๔ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง ตรัง ปัตตานี สงขลา สตูล นราธิวาส และยะลา อย่างน้อย ๒ จังหวัด

          ๓. โครงการต้องมีประเด็นและเป้าหมายเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และประเด็นสำคัญของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ในการพัฒนาภาคใต้

         ๔. โครงการต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

เพื่อการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงความอนุเคราะห์ท่านส่งแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (เอกสารแนบหมายเลข ๖) กลับมาทางอีเมล chutima.te@ssru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อสถาบันวิจัยฯ จะได้รวบรวมและดำเนินการในส่วนอื่นต่อไป หากมีข้อสงสัยติดต่อ ๐๘๓-๔๒๙๗-๔๓๑ คุณชุติมา ธีรสุวรรณ

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หมายเหตุ :          ขอให้นักวิจัยดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้
                        ๑. ใช้เกณฑ์การพิจารณาโครงการเป็นฐานในการเขียนโครงการ

                        ๒. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคใต้

                        ๓. ไม่ใช่โครงการวิจัย และเป็นโครงการนำความรู้นวัตกรรมจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์

                        ๔. เขียนให้เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแสดงให้เห็นความคุ้มค่าของโครงการ

                        ๕. งานไม่ซ้ำกับภารกิจหลักของหน่วยงาน Function

                        ๖. มีหน่วยงาน Function เป็น Strategic Partners