ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา


โครงสร้างผู้บริหาร


เบอร์โทรศัพท์ : 02-160-1403

อีเมล์ : suwaree.yo@ssru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-160-1342 ต่อ 42

อีเมล์ rosjana.ch@ssru.ac.th


เบอร์โทรศัพท์ : 02-160-1342 ต่อ 25

อีเมล์ : morakot.wo@ssru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-160-1342 ต่อ 25

อีเมล์ : yuttana.su@ssru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-160-1342 ต่อ 25

อีเมล์ : wat.pl@ssru.ac.th


เบอร์โทรศัพท์ : 02-160-1342 ต่อ 25

อีเมล์ : atidtaya.bo@ssru.ac.th


เบอร์โทรศัพท์ : 02-160-1342 ต่อ 25

อีเมล์ : pornthip.ru@ssru.ac.th