เอกสารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


เอกสารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
1.  คู่มือประชาชน สถาบันวิจัยและพัฒนาDownload
2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการDownload
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีDownload
4. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนDownload
5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีDownload
6. รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลปี 63Download