วารสารในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานข้อมูล TCI


           

ลำดับชื่อวารสารภาษาไทย
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน/สังกัด
TCI Tier
Link URL

1

วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา
The Journal of Development Administration Research
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/index

2

วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal of Logistics and Supply Chain College
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j/issue/view/15540

3

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา
Suan Sunandha Science and Technology Journal (SSSTJ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1

http://www.ssstj.sci.ssru.ac.th/

4

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2

https://ssrujournal.com/index.php/hsssru/index

5

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal of Research and Development Suan Sunandha Rajabhat University
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/index

6

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Research and Development Journal development Suan Sunandha Rajabhat University
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/index

7

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal of Public Administration
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/SSRUJPD

8

วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
journal of Political Scince Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/polssru

9

-
International Journal of Development Administration Research
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ijdar

10

-
The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2

https://euraseans.com/index.php/journal

11

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
The Journal of Industrial Technology: Suan Sunandha Rajabhat University
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2

https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru

12

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU Journal of Management Science
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2

http://journal.jms.ssru.ac.th

13

วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2

https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS

14

วารสารศิลป์ปริทัศน์
Art Pritas Journal
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/APJ/index

15

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU Graduate Studies Journal
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssrugraduate/index

16

วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal of Research and Development
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim

17

วารสารวิชาการ ครุศาสตร์สวนสุนันทา
SSRU Academic Journal of Education
คณะครุศาสตร์

2

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ssru-edu

18

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการสังคม
Journal of Public Administration and Social Management
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

2

http://www.ssrujournal.com/index.php/jpasm