หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้และความเข้าใจในการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้แก่นักศึกษาจีน สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้และความเข้าใจในการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้แก่นักศึกษาจีน สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-26 13:21:05


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้และความเข้าใจในการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้แก่นักศึกษาจีน สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์

      วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ        สวนสุนันทา จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้และความเข้าใจในการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้แก่นักศึกษาจีน สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจีนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีนางสาวอนุธิดา แสงใส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยาย และมีอาจารย์ Shao Xingyue จากศูนย์การศึกษานานาชาติ เป็นล่ามแปลในการบรรยายภาษาจีน ซึ่งมีนักศึกษาเข้าอบรมกว่า 40 คน

ฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th