หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ Fundamental Fund 2566 ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 1 รายงาน 6 เดือน (60%)
แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ Fundamental Fund 2566 ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 1 รายงาน 6 เดือน (60%)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-04-08 14:41:41


รายการเอกสารรายงานการเงิน 60% งวดที่ 1
Download
1. ใบรายงานการเงิน งวดที่ 1 (60%)Download
2. คู่มือการเบิกจ่ายDownload
3. คู่จัดทำเล่มวิจัยDownload
4. ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่Download
5. เตรียมข้อมูลด้วยโปรแกรมไฟล์ PowerPoint การนำเสนอสรุปรายงานความก้าว
Download
6. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน งวดที่ 1 60%Download
7. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Download
8. ใบสำคัญรับเงินDownload
9. บันทึกติดตามรายงานความก้าวหน้ารอบที่ 1 Download
10. คู่มือรายงานความก้าวหน้าในระบบ NRIIS (เฉพาะหัวหน้าโครงการ)Download
11. คู่มือรายงานความก้าวหน้าในระบบ RIS (ทุกโครงการ)Download