เอกสารการจัดการความรู้1. การพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือจดสิทธิบัตรและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (ปีงบประมาณ2563)
1. ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

2. ขั้นตอนการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์