ข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparence Assessment


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21).docx

การเปิดเผยข้อมูล ITA


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1.ข้อมูลพื้นฐานโครงสร้างหน่วยงาน (O1)ข้อมูลผู้บริหาร (O2)อำนวจหน้าที่ (O3)แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (04)ข้อมูลการติดต่อ (O5)กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6) **

2.การประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

3.การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลQ&A (O8)Social Network (O9)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

4.การดำเนินงานแผนการดำเนินงานประจำปี (O10)รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน (O11)รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

5.การปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)

6.การให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O14) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)e-Service (O17) **- ระบบคลังงานวิจัย- ระบบงานวิจัยออนไลน์- ระบบบริการวิชาการออนไลน์- เว็ปไซต์ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม- ระบบทะเบียนและประมวลผล- ระบบห้องสมุดออนไลน์- ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์- Speexx

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

7.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน (O19)รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

8.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O22)สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O23)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9.การบริหารและการพัฒนาบุคลากรนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25) **การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)
- แผนพัฒนาบุคลากร
- แผนบริหารทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(O28)
- แผนพัฒนาบุคลากร
- แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

10.การจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O29) **ช่องทางแจ้งการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O30)ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)

11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32)การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (O33)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

12.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34) **การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)**

13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)

14.การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กรการเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (O38)** 

15.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O39)รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน (O40)รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O41)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

16.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42)**การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43) **

หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กลับไปหน้า ITA มหาวิทยาลัย