เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2566


Fundamental Fund

รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สำหรับชุดโครงการวิจัย [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 03/11/64)Download
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สำหรับโครงการวิจัยย่อย [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 17/10/64)Download
3. แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ66) (อัพเดทล่าสุด 11/10/64)Download
4. แบบฟอร์มประเมินระดับ_TRL_ระดับ_SRLDownload
5. เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัย ทุน ววน.ประเภททุน FF ประจำปีงบประมาณ2566
Download
6. คู่มือนักวิจัย สกสว. Download
7. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์Download
8. แบบชี้แจงอาสาสมัครและแบบยินยอมอาสาสมัครDownload
9. คำอธิบายและประเภทของผลผลิต นิยามของผลผลิต และหลักฐานการตรวจสอบDownload
10. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ (Fundamental Fund : FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 21 ตุลาคม 2564)Download
11. แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์Download
12. หนังสือยินยอมเป็นผู้เขียนร่วมบทความ
Download
13. หนังสือยินยอมเป็นผู้เขียนร่วมบทความ (ภาษาอังกฤษ)
Download
14. แบบฟอร์มการส่งมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์Download


รายการเอกสารรายงานการเงิน 60% งวดที่ 1
Download
1. ใบรายงานการเงิน งวดที่ 1 (60%)Download
2. คู่มือการเบิกจ่ายDownload
3. คู่จัดทำเล่มวิจัยDownload
4. ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่Download
5. เตรียมข้อมูลด้วยโปรแกรมไฟล์ PowerPoint การนำเสนอสรุปรายงานความก้าว
Download
6. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน งวดที่ 1 60%Download
7. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Download
8. ใบสำคัญรับเงินDownload
9. บันทึกติดตามรายงานความก้าวหน้ารอบที่ 1 Download
10. คู่มือรายงานความก้าวหน้าในระบบ NRIIS (เฉพาะหัวหน้าโครงการ)Download
11. คู่มือรายงานความก้าวหน้าในระบบ RIS (ทุกโครงการ)Download


รายการเอกสารรายงานการเงิน 30% งวดที่ 2Download
1. ใบรายงานการเงิน งวดที่ 2 (30%)Download
2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า 9 เดือน งวดที่ 2 30%Download
3. คู่จัดทำเล่มวิจัยDownload
4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Download
5. ใบสำคัญรับเงินDownload


รายการเอกสารรายงานการเงิน 10% งวดที่ 3Download
1. ใบรายงานการเงิน งวดที่ 3 (10%)Download
2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า 12 เดือน งวดที่ 3 10%Download
3. แบบฟอร์มหลักฐานการผ่านการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับว่าจะได้รับการตีพิมพ์Download
4. แบบฟอร์มผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับในบันทึกข้อตกลง MOA ของผลงานDownload
5. แบบฟอร์มรายงานผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของผลลงานแก สกสว.Download
6. คู่จัดทำเล่มวิจัยDownload
7. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Download
8. ใบสำคัญรับเงินDownload
9. หนังสือยินยอมเป็นผู้เขียนร่วมบทความDownload
10. หนังสือยินยอมเป็นผู้เขียนร่วมบทความ (ภาษาอังกฤษ)Download
11. แบบฟอร์มการส่งมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์
Download
12. การปิดคำรับรองและการรายงานผลสัมฤทธิ์งานวิจัย กองทุน ววน. 2566Download
13. VDO การปิดคำรับรองและการรายงานผลสัมฤทธิ์ งานวิจัย กองทุน ววน. 2566Download